ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

2009

  1. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสังเกตสุริยุปราคา มอชอ

2008

  1. สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ 1 สิงหาคม 2551