ภาพถ่ายสุริยุปราคา

2009

  1. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมสังเกตสุริยุปราคา มอชอ