สุริยุปราคาวงแหวน

2010

  1. ภาพบรรยากาศ ชมสุริยุปราคา 2553

2009

  1. สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552